СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Стручна школа

 
 

КонтактСтручна школа „Свети Сава“
Карађорђа Петровића 240, 17520, Бујановац

ПИБ: 100975778
Матични број: 07104324
Шифра делатности: 8532
Текући рачун: 840-520660-42

Мејл: [email protected]
Сајт: http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs

Тел: +381 17 651-057
Факс: +381 17 653-663

Директор: Светлана Манасијевић

 
Средња стручна школа ,,Свети Сава" школује кадрове за потребе Бујановца, као и за шире подручје у образовним профилима:
 
Економија, право и администрација,
 
Машинство и обрада метала,

Здравство и социјална заштита и

Трговина, туризам и угоститељство.

 
 
У НАШОЈ ШКОЛИ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО ЈЕ ЗНАЊЕ

Опремљеност школе

Простор са којим школа располаже састоји се од 16 учионица од којих су 9 опште намене а 7 су кабинети за извођење настава из: обуке у бироу, страних језика, рачуноводства, машинских предмета, предмета медицинске струке, угоститељства, рачунарства и информатике и пословне кореспонденције. У склопу школског објекта налази се добро опремљена библиотека, са преко 15.000 књига и публикација, као и фискултурна сала. Школско двориште је асвалтирано и оспособљено за извођење наставе из физичког васпитања.

Поседујемо 6 кабинета прилагођених потребама школе и модерну радионицу.

 
УСЛОВИ ЗА УПИС
 
Школу могу уписати ученици који су завршили основну школу и положили завршни испит у матичној школи. 

 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
 
               Eкономска школа у Врању је школске 1960/61. године отворила истурено одељење у Бујановцу. Уписано је 43 ученика. Смештени су у згради Основне школе,,Бранко Радичевић" у Бујановцу. Првог дана ушли су у фискултурну салу, затим су добили једну учионицу. Није било ни кабинета, ни збирки ни библиотеке. Одељење је добило 10 писаћих машина за предмет дактилографије, што није било довољно. У Бујановцу је тада било мало стручних људи, тако да су наставу у почетку изводили професори и наставници из Економске школе у Врању.
                 Одељење је почело успешно да ради, повећавао се број ученика, наставника из Бујановца и других места, почело је опремање училима и школском опремом,  формирана је библиотека.
                 Већ од 1964. године са растом капацитета одељења у Бујановцу(ученичког, наставног, просторног и друго). у Бујановцу почињу разговори да се одељење осамостали ради бољег и ефикаснијег рада.
                 Када је оцењено  да је обезбеђен квалификовани наставни кадар , да постоји солидан број ученика , обезбеђен школски простор, да се могу обезбедити потребна опрема и средства за рад, кабинети, библиотека и друго, Скупштина општине Бујановац је 9.октобра 1967. године донела решење о оснивању Економске школе у Бујановцу. Окружни привредни суд у Нишу је 25. октобра 1967. године уписује у регистар средњих школа.
                 У циљу осавремењивања и економичности школства, почетком школске 1973/74. године, на збору радних људи школе, дошло је до идеје да се формира један образовни центар у коме би се поред досадашњих одељења формирало и одељење за КБ раднике трговинске струке.
                 Тада је одлучено да нови центар носи име ,,Александар Станковић"-Бујановац. Скупшина општине Бујановац је 25. априла 1974. године дала сагласност да се промени име Економске школе о Образовни центар ,,Александар Станковић" у Бујановцу. Ова промена је регистрована код окружног привредног суда у Нишу, 13. маја 1975. године и то је званично дан почетка рада центра. Затим је донет нови статут, а нови одсек за КБ раднике трговинске струке почео је са радом већ 1. септембра 1974. године.
                 Сагласно новом закону на образовно-васпитном већеу 28.8. 1987. године разматран је предлог да се промени назив школе   Образовни центар ,,Александар Станковић" у Економска школа ,,Александар Станковић". Од школске 1987/1988. године носи назив Економска школа ,,Александар Станковић".
                  Ради економичног коришћења кадрова, школског простора и новчаних средстава, надлежни органи опшине Бујановац су 28. јуна 1991. године објавили да постоји иницијатива да се у Бујановцу удруже две средње школе, Економска школа ,,Александар Станковић" и Машинска техничка школа ,,Василије Смајевић"(основана 1964. године),у јединствену стручну школу, за подручје рада: економија, право и администрација, трговина и машинство и обрада метала.
                  Дана 12. јула 1991. године одржан је заједнички збор радника обеју школа. Иницијатива о спајању школа је једногласно прихваћена. Тада је договорено и да се распише референдум О Споразуму о удруживању у јединствену стручну школу.
                  Референдум је одржан 23. јула 1991. године и одлучено је да се изврши спајање ових двеју школа и да нова школа носи име  Стручна школа ,,Свети Сава" - Бујановац.
                  Према овом споразуму, сваком раднику гарантује се исти статус који је до тада имао. Школа ће под новим именом радити од школске 1991/92. године.