СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Педагошки колегијум и Школски одбор

Педагошки колегијум 

 

                 Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. Чине га: директор школе, помоћник директора, стручни сарадници, руководиоци свих стручних већа и представници два стручна актива Школе: актива за развојно планирање и актива за развој школског програма . Формиран је у циљу што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да учествује у подели часова ( теорије и вежби ) по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке од активности су и организација додатне и допунске наставе, затим израда и проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и организације у школи.

                   Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу Плана и програма педагошког колегијума за школску годину.

Школски одбор 
 Стручне школе  ,,Свети Сава“-   Бујановац
 
Надлежности Школског одбора су:
 
 • Доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 • Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • Доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
 • Доноси план јавних набавки Школе;
 • Усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
 • Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 • Одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 • Расписује конкурс и бира директора Школе;
 • Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 • Разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 • Именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 • Образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
 • Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 • Врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.

 


Програм и план рада Школског одбора током текуће школске године  .
 
 
Време реализације Активност/теме, садржаји
 
 
 
 
                 СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР
Усвајање Плана и програма рада Школског одбора   
·         Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе 
·         Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора 
·         Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе 
·         Усвајање Плана стручног усавршавања наставника
·         Усвајање акционог плана за РП 
·         Усвајање анекса Школског програма 
·         Разматрање и усвајање кварталног финансијског извештаја о пословању школе,
·         Утврђивање материјалних потреба школе,
·         Одлучивање о наменском коришћењу школског простора;
·         Избор дестинација и програмских садржаја за ученичке екскурзије за I, II и III разред
·         Утврђивање, на предлог Савета родитељ, износ учешћа родитеља редовних ученика за виши квалитет образовања и висине трошкова за ванредне ученике,
 
 
              НОВЕМБАР - ДЕЦЕБАР
Анализа извештаја о успеху, дисциплини ученика и раду школе на крају 1. класификационог периода,  
·          
·         Разматрање и усвајање кварталног финансијског извештаја о пословању школе
·         Разматрање материјалне ситуације школе и реализација инвестиционог и техничког одржавања школе,
·         Усвајање измена у правним актима Школе, усаглашавање са новим законима
·         Информисање Школског одбора о избору агенције за извођење ученичке екскурзије од стране комисија Савета родитеља за I, II и III разред,
       
 
             ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Извештај о попису финансијског и нефинансијског инвентара школе,    
·         Разматрање извештаја о успеху, дисциплини ученика и раду школе на крају I полугодишта,  
·         Разматрање и усвајање финансијског извештаја и завршног рачуна школе,  
·         Разматрање и усвајање финансијског плана и плана јавних набавки,  
·         Усвајање Полугодишњег извештаја о раду школе,   
·         Усвајање Полугодишњег извештаја о раду директора,  
·         Усвајање Полугодишњег извештаја о реализацији плана стручног усавршавања,  
 
                                 АПРИЛ
                                   МАЈ
Анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика и о раду школе на крају II тромесечја, Чланови Школског одбора,
Директор,
Секретар,
Рачуновођа,
 
·         Усвајање тромесечног финансијског извештаја о раду школе;  
·         Набавка опреме, наставних средстава и потрошног материјала,  
·         Избор дестинација и програмских садржаја за матурску ученичку екскурзију IV разреда,  
                                      
 
                                    ЈУН
Анализа постигнутог успеха и рада ученика на крају II полугодишта, Чланови Школског одбора,
Директор,
Секретар,
Рачуновођа,

 
 
·         Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе,  
·         Усвајање Извештаја о реализацији  РП-а,  
·         Извештај са ученичких екскурзија   
·         Разматрање и усвајање кварталног финансијског извештаја о пословању школе,  
АВГУСТ Предлог програма рада за наредну школску годину, Чланови Школског одбора,
Директор,
Секретар,
Педагог