СТРУЧНА ШКОЛА ,, СВЕТИ САВА " БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Педагошки рад


Снежана Мишић-педагог школе
Kаријерно информисање и саветовање
Педагог школе

Презентацију  ПРЕЗЕНТАЦИЈА- МЕДИЈАЦИЈА ЗА ШКОЛУ можете преузети из менија Преузимање, отварањем фолдера Документа и избором опције преузми.
 
ПЛАН   РАДА   ПЕДАГОГА   ШКОЛЕ
 
 
                   Школски педагог стручним радом доприноси остваривању наставног плана и програма средњег образовања и васпитања и учествује у унапређивању и хуманизацији свих облика образовно-васпитног рада и школске средине.
 
                   Посебни задаци су:
 
·         доприноси стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика,
·         ради на чувању и унапређивању менталног здравља ученика (превентивни рад),
·         проучава, прати и подстиче психолошки развој ученика,
·         доприноси ширењу и обогаћивању знања из психологије, педагогије и менталне хигијене међу наставницима, ученицима, родитељима, учествује у њиховој практичној примени у образовно-васпитном раду,
·         обавља педагошко и психолошко саветовање с ученицима, родитељима и наставницима,
·         доприноси стварању позитивних интерпесоналних односа међу ученицима и ученицима и наставницима у образовно-васпитном раду,
·         стручно се усавршава и припрема за област у којој остварује циљеве, задатке и садржаје свог рада.
 
                   Глобални план рада садржи:
 
-  планирање и програмирање образовно-васпитног рада
-  праћење и вредновање образовно-васпитног рада
-  рад са наставницима
-  рад са ученицима
-  рад са родитељима, односно старатељима
-  рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика
-  рад у стручним органима и тимовима
-  сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
-  вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање


            
 

                                                                                                   

            Програм сарадње са локалном самоуправом и начин остваривања  школског програма из области професионалне орјентације  у образовном плану,овај прилог је наведен  као пример рада Локалног тима Каријерног информисања и саветовања.

                     Протекле школске год.140 наших матураната је прошло професионално тестирање ,саветодавни рад,индивудални рад и презентације високих школа.

                  Сврха каријерног саветовања и информисања јесте да афирмише младе средњошколце да пре одлучивања о каријери добро упознају себе, своје потребе и интересовања како би самостално доносили одлуку о свом будућем занимању.             
   КУЋНИ  РЕД УЧЕНИКА
     СТРУЧНЕ ШКОЛЕ,,СВЕТИ САВА,, БУЈАНОВАЦ
 
 
1.     Ученици  улазе  у  учионицу  10 минута  пре  почетка наставе,а по   важећем распореду  наставе,
2.     За  време  одмора, који  траје 5 минута, ученици  не смеју  да  касне  на  час.
3.     За  време великих  одмора ученици излазе из  учионице да  би се  оне  проветриле.Проветравање  учионица  врши  редар.
4.     За  време одржавања  наставе, ученици као  и остала лица затечена у згради, сем помоћног  особља, не  могу се задржавати у ходницима и реметити наставу  / виком  галамом и  сл.
5.     Уколико  предметни  наставник не дође на час пет минута након почетка часа , дежурни ученик је  дужан да  о  томе обавести директора, педагога или  секретара  школе.
6.     Најстрожије  се забрањује пушење  у  згради, испред зграде, недолично  понашање и ометање  рада  наставника и  ученика на часу, јер  се  исто  сматра тежом  повредом обавеза ученика што повлачи искључење  из  школе.
7.     Након завршетка наставе ученици остављају учионице у  реду, столице  и  клупе  на  свом  месту и  пристојно се  понашају напуштајући  зграду, водећи  рачуна о  преласку преко цесте због  густине  саобраћаја.
8.     Одељенски редари одговарају за  имовину  ученика у  учионици као  и за инвентар који се у њој  налази.
9.     Дежурни ученици су  дужни  да  дођу у на  дежурно  место најмање 30 минута  пре почетка наставе.
10.   Ученици су  дужни  да воде  рачуна  о  целокупној имовини школе и  брину се за одржавање чистоће учионица, кабинета и осталих просторија које користе тога  дана, а учињену штету о  чијој надокнади се  брину одељенске  старешине морају  надокнадити.
11.   Ученик је  дужан да  води  рачуна о  свом пристојном  изгледу и личној уредности и хигијени и  да  се с поштовањем и дужном пажњом односи према наставницима, радницима школе и  свим лицима са  којима долазе у контакт у  свакодневном  животу и раду.
12.   Ученици се предметним  наставницима  обраћају са ,,Професоре,,уз  поздрав „добро  јутро“ или  „добар дан“.
13.   Оправдање часова се не  може  вршити  путем  телефона већ су  родитељи дужни да лично дођу  у школу и оправдају изостанак ученика до  пет  дана , а преко пет  дана оправдање даје лекар из  школског  диспанзера.
14.    Редовну  наставу могу да  прекидају једино:
·        Директор  школе по  службеној  дужности,
·        Педагог  школе    по  службеној  дужности,
·        Дежурни  наставници и  дежурни  ученици по службеној дужности,
·        Секретар школе ради службених обавеза и
·        Дежурни ученици при  читању школских наредби и  саопштења, а  по  специјалном  овлашћењу директора школе.
15. За све информације ученици  и  остала  лица  обраћају  се  дежурним ученицима којима је  једино дозвољен  приступ у  службене  просторије.

ХУМАНОСТ  И ЗНАЊЕ

 РЕЧ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ... 

У акцији прикупљања  хуманитарне помоћи за становништво и школа са поплављених подручја,наша школа показала је изузетну хуманост наших ученика и то морамо са поносом да истакнемо ,да искажемо поверење у њих.

На питање које ми је упутила група ученика гласило је : ,,Како можемо помоћи  да и даље живе уз све невоље које су задесиле нашу земљу“?

Поред њиховог труда ,залагања и наших наставника  који су успешно  допринели да акција успе.Можда је то био прави пут  да нешто ново научимо и стекнемо неко ново знање.У сваком наставном предмету има нешто што нас научи како да правилно живимо, да се развијамо и будемо одговорни према себи и другима.

Кроз књижевна дела ученици упознају различите начине живота,навике,особине и мудрости других људи.

Математика је основа свих мерења и прорачуна.Кроз биологију уче како да очувамо себе и своју животну околину.Географија их упознаје о рељефу,клими,другим земљама,физика и хемија су основе већина наука.Физичко да нам чува здравље,страни језици  нам омугућавају  да причамо  са целим светом,уметност оплемењује нашу душу,историја нам помаже да кроз прошлост разумемо садашњост...

Ако знање прође поред нас   и ништа не учинимо у школи што би било корисно за нас и нашу земљу,своју домовину и наш народ.

Кроз улагање у себе ,своје знање ,највише доприносимо када помажемо другима.

Наши ученици, наставници,стручни сарадници,показали су пожртвовани и хумани,гест и доказали  у низу акција, спроведених у школи да имамо довољно знања и способности.