СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Стручно веће машинске групе предмета

Машинска струка
 

               Стручно веће машинске струке чине професори:

1. Слађан Миленковић - дипломирани инжењер машинства
2. Даниел Миленковић - дипломирани инжењер машинства
3
. Славиша Смиљковић - мастер инжењер машинства 


 Машински техничар  моторних возила
 

           Четворогодишње школовање овог образовног профила подразумева стицање како теоријских тако и практичних знања ученика о моторима и моторним возилима при чему се ученици оспособљавају да самостално утврђују исправност или неисправност мотора и  моторних возила. Ученици стичу знања о експлоатацији и амортизацији, као и употреби одговарајућих средстава и начину за поправку и ремонт возила. Такође, оспособљавају се за вођење техничког прегледа, за сервисирање возила, за праћење и набавку делова потребних за уградњу,  а у аутоиндустрији обучавају се за праћење производње како појединих компоненти тако и готових производа. Ученици у току школовања стално прикупљају нова знања о моторним возилима у складу са реалним потребама тржишта.сл.1 – Нека конструкциона решења и главни елементи мотора


сл.2 - Савремено возило и олдтајмер

                  У току школовања, као обавезан део наставе ученицима се омогућава полагање возачког испита Б-категорије. Након завршетка школовања ученици имају проходност на велики број факултета за наставак школовања или за запошљење у аутоиндустрији, у аутосервисима, у области осигурања, на техничком прегледу, у МУП-у или у Војсци Србије.


сл.3 – На техничком прегледу возила

                  Усвајајући знања из стручних предмета као што су: Мотори СУС, Моторна возила, Експлоатација и одржавање моторних возила и др. ученици могу обављати послове и радне задатке у производњи алата, прибора и уређаја који су нашли широку примену при ремонту и одржавању моторних возила а такође и на пословима које обављају транспортне фирме.

сл.4 – Аутотранспортна предузећа са возилима за транспорт путника и робе
 

Сл.5 – Сервисирање са употребом савремених уређаја за контролу, поправку и одржавање возила
 

Образoвни профил који има велике шансе

                         Према званичним подацима МУП-а РС број регистрованих моторних возила у 2012. и 2013. години дат је у следећој табели (табела1), при чему су обухваћена сва возила која су у било ком периоду текуће године имала важећу саобраћајну дозволу (нису обухваћена возила регистрована са привременим таблицама, као и возила МУП-а, возила Војске Србије и возила страних представништава).

Табела 1: Регистрована моторна возила у 2012. и 2013. години

                
                     Према неким истраживањима од укупног броја регистрованих возила, преко 50% је старости изнад 10 година, имеђу 25% и 30% је старости од 5 до 10 година а око 20% возила је старости до 5 година. То значи да ће наше потребе у периоду од неких 5 година за различитим врстама возила у друмском саобраћају бити преко милион возила што помножено са неком просечном ценом даје износ од преко 10 милијарди евра.


                  Према томе није потребно много да се закључи каква је перспектива овог образовног профила код нас а и шире, ако се поуздано зна да више од 25% запослених у свету ради директно или индиректно у аутомобилској индустрији.


         Од школске 2015./2016. године наша школа врши упис ученика на овом образовном профилу машинске струке. Овом приликом желимо пуно успеха у даљем школовању свим будућим средњошколцима. Добродошли !
 

Списак предмета са недељним и годишњим фондом часова:

 
Први разред

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

теорија

вежбе

теорија

вежбе

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

Страни језик

2

 

74

 

Историја

2

 

74

 

Музичка уметност

1

 

37

 

Физичко и здравствено васпитање

2

 

74

 

Математика

4

 

144

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

Географија

2

 

74

 

Физика

2

 

74

 

Хемија

2

 

74

 

Машински материјали

2

 

74

 

Техничко цртање са нацртном геометријом

 

3

 

111

Механика

2

 

74

 

Практична настава

 

3

 

111

Изборни предмет

1

 

 

 

 

 
Други разред

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

теорија

вежбе

теорија

вежбе

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

Страни језик

2

 

74

 

Историја

2

 

74

 

Ликовна култура

1

 

37

 

Физичко и здравствено васпитање

2

 

74

 

Математика

4

 

148

 

Физика

2

 

74

 

Биологија

2

 

74

 

Механика

2

 

74

 

Машински елементи

2

 

74

 

Електротехника и електроника

2

 

74

 

Мотори СУС

2

 

74

 

Практична настава

 

6

 

222

Изборни предмет

1

 

37

 

 

 
Трећи разред

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

теорија

вежбе

теорија

вежбе

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

Страни језик

2

 

74

 

Социологија

2

 

74

 

Физичко и здравствено васпитање

2

 

74

 

Математика

3

 

111

 

Машински елементи

2

 

74

 

Технологија обраде

2

 

74

 

Термодинамика

2

 

74

 

Хидраулика и пнеуматика

2

 

74

 

Моторна возила

3

 

111

 

Експлоатација и одржавање моторних возила

2

 

74

 

Практична настава

 

7

 

259

Изборни предмет

1

 

37

 

 

 
Четврти разред

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

теорија

вежбе

теорија

вежбе

Српски језик и књижевност

3

 

96

 

Страни језик

2

 

64

 

Филозофија

2

 

64

 

Физичко и здравствено васпитање

2

 

64

 

Математика

3

 

96

 

Устав и право грађана

1

 

32

 

Организација рада

2

 

64

 

Моторна возила

3

 

96

 

Експлоатација и одржавање моторних возила

1

2

32

64

Мерење и контролисање

 

2

 

64

Елементи аутоматизације моторних возила

2

 

64

 

Практична настава

 

7

 

224

                    На овом образовном профилу у четворогодишњем трајању, преко предмета као што су: Техничко цртање, Механика, Машински материјали, Машински елементи и др. ученици стичу општа и посебна знања из области машинства.

               Ранијих година за стицање ових знања неопходна је била употреба: табли, цртаћег и писаћег прибора, рапидографа, разног папира што је захтевало и доста времена и доста средстава. Данас су у употреби софтверски пакети који на савремен, прецизан и брз начин доводе до високе обучености ученика за припрему и израду техничке документације. Ученици се оспособљавају да самостално конструишу машинске елементе, делове, подсклопове и сложене склопове и структуре. Помоћу посебних  програма ирађују техничке цртеже и конструишу машинске делове а затим од њих моделирају сложене машинске структуре, при чему се сви склопови могу сагледати у две и три димензије.    
           
           Настава се изводи у савремено опремљеном кабинету где се користи савремена рачунарска техника. 

Бивши радници - професори школе