СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Ђачки кутак и екскурзије

СПИСАК КЊИГА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  У С.Ш. ,,СВЕТИ САВА" можете преузети из менија Преузимање, отварањем фолдера ДОКУМЕНТА и избором опције преузми испод  документа СПИСАК КЊИГА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ.   
 План рада Ученичког парламента 
Стручне Школе  ,,Свети Сава "
                                                              

                       
 
        Септембар  
 
-          Конституисање ученичког парламента
-          Усвајање пословника о раду ученичког парламента
-          Избор уџбеника
-          Начин уређења школског простора
-          Учешће о изради Годишњег плана рада школе
-          Правила понашања у школи.
        Октобар 
 
-          Давање мишљења и предлога о правилима понашања у школи и безбедности ученика.
-          Анализа школског развојног плана.
 
     Новембар  
 
-        Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
-        Учествовање у хуманитарним акцијама
-         Разматрање о успеху ученика првог класификационог периода
 
      Децембар 
  
-          Разматрање омасовљавања спортских такмичења ученика
-          Мере за очување школског простора
-          Учешђе на конкурсима (литерални и ликовни радови)
-          Давање мишљења о школском програму.
 
       Јануар  
    
 -          Обележавање дана Светог  Саве
 
         Фебруар  
 
-          Однос ученик, наставник (анализа)
-          Сарадња са центром за културу
-          Разматрање о успеху и изостанцима ученика
         Март 
-          Организовање изложби
-          Акција саветовалиште за младе
-          Учествовање у изради школских новина
 
         Април
   
-          Договор око обележавања дана школе
-          Учествовање у хуманитарним акцијама
-          Разматрање о успеху ученика трећег класификационог периода
-          Планирање развоја школе и у самовредновању школе.
 
       Мај   
 
-          Сарадња са невладиним организацијама
-          Акција прикупљања књига за школску библиотеку
-          Организовање прославе матурске вечери
 
      Јун  
 
-          Разматрање захтева ученика
-          Разматрање о успеху и изостанцима ученика
 
 

ЕКСКУРЗИЈА 
 
            Као посебан облик васпитно-образовног рада екскурзије се реализују ван школе са циљем непосредног проучавања наставне грађе, односно ради остваривања програмских садржаја који се теже могу обрадити у учионици или се у њој не могу демонстрирати. Програмском екскурзијом утврђује се време и трајање сваке екскурзије, путни правци, циљ и задаци, руководиоци екскурзије, а по могућству и предрачун трошкова.
 
 
          Планирање и програмирање екскурзије врши комисија коју именује Наставничко веће. Оквирни план и програм усваја  Наставничко веће и на основу њих одобриће извођење екскурзије.

             Време извођења екскурзије је време пролећног распуста.

       Организатор и стручни вођа екскурзије на три дана пре извођења екскурзије обавезни су да одрже састанак са ученицима и њиховим родитељима на коме обавештавају присутне о циљу и задацима екскурзије, извршеним припремама и свим  појединостима битним за успешно извођење екскурзије.

            По завршетку екскурзије организатор, стручни вођа, наставници и ученици који су учествовали у извођењу екскурзије разматрају и оцењују активности обављене у току екскурзије и о томе подносе писмени извештај органу управљања школе. Извештај усваја Наставничко веће после чега се уноси у извештај рада школе.