СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Ранг листа технолошких вишкова

Датум: 01. Avgust 2019 12:14 Категорија: Новости

               Република Србија
       ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
      Стручна школа ''Свети Сава''
                Б у ј а н о в а ц
         Број :   747
     Датум :   01.08.2019.год.


З А П И С Н И К
 
                        Сачињен дана 01.08.2019.године о раду Комисије за рангирање и утврђивање запошљeних радника Стручне школе ''Свети Сава'' у Бујановцу за чијим је радом  делимично или потпуно престала потреба, за школску 2019/2020. годину.
 
                        Чланови комисије:                                       
  1. Виолета Димитријевић – председник комисије,
  2. Даниел Миленковић– члан,
  3. Марија Станковић – члан.
 
 

ДНЕВНИ   РЕД:
 
1.Рангирање наставника школе за чијим је радом престала потреба у школској 2019/2020. години.
 
I. Председник комисије за технолошке вишкове Виолета Димитријевић, констатује да су испуњени услови за рад и одлучивање.
Комисија је у пуном саставу, уз учешће представника СОС Боре Стојановића.
Документацију је доставила: Христијана Митић, док су чланови актива физичког васпитања доставили изјаву бр.731 од 18.07.2019.г.у којој наводе да не желе да доставе додатну документацију за рангирање у поступку рангирања запошљених за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба. Остали наставници нису доставили никакву документацију већ је школа обезбедила за њих потврде о радном стажу и доказ о образовању.
 
 
Физичко васпитање:

Предмет одлучивања је радноправни статус Јовић Славише, Стојановић Марије и Стојановић Боре, сви наставници физичког васпитања, њихово рангирање и утврђивање наставника за чијим је радом престала потреба (проглашење технолошког вишка).
 
Комисија констатује:
Горе наведени наставници су уредно обавештени и позвани да доставе документа неопходна за рангирање.
Комисија констатује да школа прилаже потврде о радном стажу и степену образовања за Стојановић Марију, Јовић Славишу и Стојановић Бору.
 
На основу приложених докумената и утврђених чињеница из њих, Комисија за технолошке вишкове закључује:
На ранг листи наставника физичког васпитања са најмање бодова налази се Марија Стојановић са 52 бода.  Следе Славиша Јовић са 54 бода и Стојановић Бора са 86 бодова.
 
На основу утврђених чињеница Комисија предлаже директору СШ „Свети Сава“ да донесе решење и наставника Марију Стојановић прогласи радником за чијим је радом  потпуно престала потреба јер иста има најмање бодова после извршеног рангирања, а да је Славиша Јовић радник за чијим је радом делимично престала потреба.
 
 
Енглески језик:

Предмет одлучивања је радноправни статус Снежане Радуловић, Христијане Митић и Марије Трајковић,  све наставнице енглеског језика, њихово рангирање и утврђивање наставника за чијим је радом престала потреба (проглашење технолошког вишка).
Комисија констатује:
Горе наведене наставнице су уредно обавештене и позване да доставе документа неопходна за рангирање.
Комисија констатује да наведени радници имају следећа документа: Документацију за рангирање доставила је једино Христијана Митић. Школа прилаже потврде о радном стажу и степену образовања за Снежану Радуловић и Марију Трајковић.
 
На основу приложених докумената и утврђених чињеница из њих, Комисија за технолошке вишкове закључује:
На ранг листи наставника енглеског језика са најмање бодова налази се Марија Трајковић са 44 бода. Следе Христијана Митић са 50 бода и Снежана Радуловић са 88 бодова.
 
На основу утврђених чињеница Комисија предлаже директору СШ „Свети Сава“ да донесе решење и наставника Марију Трајковић прогласи радником за чијим је радом делимично престала потреба јер иста има најмање бодова после извршеног рангирања.
 

Биологија:
 
Предмет одлучивања је радноправни статус Лидије Недић и Татијане Трајковић, обе наставнице биологије, њихово рангирање и утврђивање наставника за чијим је радом престала потреба (проглашење технолошког вишка).
Комисија констатује:
Горе наведени наставници су уредно обавештени и позвани да доставе документа неопходна за рангирање.
Комисија констатује да наведени радници имају следећа документа:
 Школа прилаже потврде о радном стажу и степену образовања за обе наставнице биологије.
 
На основу приложених докумената и утврђених чињеница из њих, Комисија за технолошке вишкове закључује:
На ранг листи наставника биологије са најмање бодова налази се Татијана Трајковић са 50 бода.  Следи Лидија Недић са 62 бода.
 
На основу утврђених чињеница Комисија предлаже директору СШ „Свети Сава“ да донесе решење и наставника Татијану Трајковић прогласи радником за чијим је радом  делимично престала потреба јер иста има мање бодова после извршеног рангирања.
 
 
Економска група предмета:
 
Предмет одлучивања је радноправни статус Весне Нововић, Смиљане Лукић, Иване Митровић, Стојана Митића, Гордане Тасић, Јелене Савић, Виолете Димитријевић, Татјане Арсић и Тање Митић,  сви наставници економске групе предмета, њихово рангирање и утврђивање наставника за чијим је радом престала потреба (проглашење технолошког вишка).
Комисија констатује:
Горе наведени наставници су уредно обавештени и позвани да доставе документа неопходна за рангирање.
Комисија констатује да наведени радници нису доставили документацију. Школа прилаже потврде о радном стажу и степену образовања за све наставнике економске групе предмета.
 
На основу приложених докумената и утврђених чињеница из њих, Комисија за технолошке вишкове закључује:
На ранг листи наставника економске групе предмета са најмање бодова налази се Стојан Митић са 40 бода, Јелена Савић са 48 бода, Татјана Арсић и Ивана Митровић са по 56 бодова, Тања Митић са 65 бодова, Весна Нововић са 68 бодоваа, Виолета Димитријевић са 71 бод, Смиљана Лукић са 81 бод и Гордана Тасић са 88 бодова.
На основу утврђених чињеница Комисија предлаже директору СШ „Свети Сава“ да донесе решење и наставника Стојана Митића прогласи радником за чијим је радом  у потпуности престала потреба јер исти има најмање бодова после извршеног рангирања, а Јелену Савић прогласи радником за чијим је радом делимично престала потреба
 
 
Комисија констатује да се обим радног ангажовања смањује и за раднике који су једини извршиоци и то:
 
  1. Стефан Илић – Услуживање,
  2. Александар Додић – Психологија,
  3. Јелена Крстић – Право,
  4. Ивана Манић Тасић – здравствена група предмета,
  5. Љиљана Стошић – Финансијско – административни радник.
 
                                                             Комисија:
                                                              1.Виолета Димитријевић 
                                                              2.Даниел Миленковић     
                                                              3.Марија Станковић         

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 
ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА ПРОФЕСОРА БОДОВАНИХ ПО
ПРИЛОЖЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ


Ред.број Име и презиме Радни стаж  Образ Такмич.   (нај.ранг.) Педаг. Допринос Имов. Ст. ( 0,5 и 1 ) Здрав. стање Деца Укупно бодова
(1+1) Износ Број Бода
1 Бора Стојановић 32+32+2 66 20 0 0 0 0 0 0 86
2 Славиша Јовић 17+17 34 20 0 0 0 0 0 0 54
3 Марија Стојановић 16+16 32 20 0 0 0 0 0 0 52
4 Снежана Радуловић 34+34 68 20 0 0 0 0 0 0 88
5 Христијана Митић 13+13 26 20 0 0 1 0 2 3 50
6 Марија Трајковић 12+12 24 20 0 0 0 0 0 0 44
7 Лидија Недић 21+21 42 20 0 0 0 0 0 0 62
8 Татијана Трајковић 15+15 30 20 0 0 0 0 0 0 50
9 Гордана Тасић 34+34 68 20 0 0 0 0 0 0 88
10 Смиљана Лукић 30+30+1 61 20 0 0 0 0 0 0 81
11 Виолета Димитријевић 23+23+5 51 20 0 0 0 0 0 0 71
12 Весна Нововић 20+20+8 48 20 0 0 0 0 0 0 68
13 Тања Митић 21+21+3 45 20 0 0 0 0 0 0 65
14 Ивана Митровић 18+18 36 20 0 0 0 0 0 0 56
15 Татјана Арсић 18+18 36 20 0 0 0 0 0 0 56
16 Јелена Савић 14+14 28 20 0 0 0 0 0 0 48
17 Стојан Митић 10+10 20 20 0 0 0 0 0 0 40
18                      

Комисија:
                                                              1.Виолета Димитријевић 
                                                              2.Даниел Миленковић    
                                                              3.Марија Станковић