СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Економија право и администрацијаСтручно веће Економске и правне групе предмета чине сви наставници који предају  наставне предмете из ових области. 
 
Чланови стручног већа су:

1. Тасић Гордана - дипломирани економиста                                                        5. Митић Тања- дипломирани економиста

2. Лукић Смиљана  - дипломирани економиста                                                    6. Савић Јелена - дипломирани економиста               

3. Нововић Весна - дипломирани економиста                                                      7. Митић Стојан - дипломирани економиста 

4. Димитријевић Виолета - дипломирани економиста                                          8. Митровић Ивана - дипломирани економиста               
                                                                                                                

9. Крстић Јелена - дипломирани правник

Услови за рад у школи су веома добри. Ученици имају приступ свим савременим наставним средствима, а комплетна настава се изводиу специјалисзованим кабинетима +- бироима за учење. Ово нам омогућава да ученике кроз сам процес учења ставимо у реално радно окружење,а бенифит од тога је да ученици могу одмах по завршетку школе кренути са радом. 
Услове у којима ученици раде и уче можете видети на фотографијама које су у прилогу.Образовни профили у оквиру подручја рада Економија, право и администрација који су засупљени у нашој школи су:

1. Економски техничар

2. Финансијски админитстратор

3. Комерцијалиста 

Више детаља о наставним плановима и програмима на основу којих се реализује настава у наведеним образовним профилима:

https://www.zuov.gov.rs/starisajt/dokumenta/CSOOD/SAJT-NPLANOVI/Ekonomija/Oblast%20ekonomije.pdf